[{"id":"1431","yorum":"\u00d6zg\u00fcrl\u00fck temas\u0131 ve \u00f6zg\u00fcrle\u015fme iste\u011fi hakim olur. Ekstrem spor denemek, riskli kararlar almak ve uygulamak i\u00e7in uygun bir g\u00fcn. E\u011flence sekt\u00f6r\u00fc i\u015fine girmek, \u015fans oyunlar\u0131nda s\u00fcrprizli sonu\u00e7lar elde etmek i\u00e7in haz\u0131r olun. Evren size bug\u00fcn c\u00f6mert davranabilir.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1432","yorum":"Ummad\u0131\u011f\u0131n\u0131z s\u00fcrprizlerle kar\u015f\u0131la\u015f\u0131p aniden hayat\u0131n\u0131z\u0131n ak\u0131\u015f\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirirsiniz. Bu a\u015famada \u00f6zellikle bir kad\u0131n\u0131n etkisi yads\u0131namaz. De\u011fi\u015fime kapal\u0131 kalmaktansa getirece\u011fi sonu\u00e7lar\u0131 iyice tartarak yeni kararlar alman\u0131z\u0131 \u00f6neririz.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1433","yorum":"Topluluklar aras\u0131nda de\u011fi\u015fik g\u00f6r\u00fcnt\u00fcn\u00fcz, parlak fikirlerinizle hemen fark edileceksiniz. Bu durumu f\u0131rsata \u00e7evirin zira ate\u015f enerjisi oldu\u011fu i\u00e7in kal\u0131c\u0131 bir etki b\u0131rakmaz. Siz hava\u00a0ve ate\u015f hayat\u0131n\u0131za yeni aktiviteler dahil edin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1434","yorum":"Sak\u0131n h\u0131zl\u0131 de\u011fi\u015fen bu canl\u0131 etkiyi \u0131skalamay\u0131n. \u00d6zellikle kariyer ve kazan\u00e7 alan\u0131n\u0131zda pek \u00e7ok tetiklenme meydana gelir. \u0130\u00e7inde bulundu\u011funuz i\u015f ko\u015fullar\u0131 ani ve s\u00fcrprizli de\u011fi\u015fimlere a\u00e7\u0131k olacakt\u0131r. Bu durumun olumlu y\u00f6nlerini kullanarak yeni i\u015f f\u0131rsat\u0131 yakalay\u0131n.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1435","yorum":"Girdi\u011finiz her ortamda hemen fark edilirsiniz. G\u00f6zler sizin \u00fczerinizde olacak. Yarat\u0131c\u0131 ama s\u0131ra d\u0131\u015f\u0131 yakla\u015f\u0131mlar\u0131 benimsemek bazen hayat\u0131n monotonlu\u011fundan kurtulmak i\u00e7in idealdir. Akl\u0131n\u0131z\u0131 ba\u015f\u0131n\u0131zdan alan sizi \u00e7ok heyecanland\u0131ran biriyle de kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1436","yorum":"Ortak payla\u015f\u0131mlardan yana beklenmedik haberler alabilirsiniz. \u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc partilerin plans\u0131z \u00f6demelerine haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olun. Evdeki can s\u0131k\u0131c\u0131 detaylarla u\u011fra\u015fmaya pek vakit ay\u0131ramayacaks\u0131n\u0131z.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1437","yorum":"Bu iki gezegenin ate\u015fteki danslar\u0131 co\u015fkunuza co\u015fku katacak. \u0130kili ili\u015fkilerde ba\u015f d\u00f6nd\u00fcr\u00fcc\u00fc s\u00fcrpriz de\u011fi\u015fimlere haz\u0131rl\u0131kl\u0131 olun. Sosyal \u00e7evrenizde norm d\u0131\u015f\u0131 diyaloglara dahil olursunuz. Adrenalin sizden yana olacak.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1438","yorum":"Hayat\u0131n\u0131zda uzun zamand\u0131r s\u00fcre giden bir birliktelikle ilgili farkl\u0131 bir yol izlemeye karar verirsiniz. Ya\u015fam\u0131n hem sabit enerjiyle ilerlemeyece\u011finin art\u0131k \u00e7ok net fark\u0131nda olaca\u011f\u0131n\u0131z bir d\u00f6nem. Yeni i\u015f alanlar\u0131na ilgi duyabilirsiniz. De\u011fi\u015fim bekleyin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1439","yorum":"Kalbinizde bir alev s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 hissedersiniz. Fakat bu co\u015fkuyla ba\u015flayan ili\u015fkinin ne kadar kal\u0131c\u0131 oldu\u011funu anlamak zaman alacakt\u0131r. Hi\u00e7 ummad\u0131\u011f\u0131n\u0131z bir \u015fekilde kar\u015f\u0131n\u0131zdaki insan cazibesiyle sizi hemen etkisi alt\u0131na alabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1440","yorum":"Kazan\u00e7 \u015feklinizde ani bir art\u0131\u015f meydana gelme ihtimali olduk\u00e7a y\u00fcksek. Kontrols\u00fcz harcamalara dikkat edece\u011finiz bir g\u00fcn. Evdeki ili\u015fkiler de de\u011fi\u015fime a\u00e7\u0131kt\u0131r. Ev almak, satmak gibi yat\u0131r\u0131m konular\u0131nda aniden bir karar verebilirsiniz.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1441","yorum":"Kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 birbirinize s\u00fcrpriz haz\u0131rlayaca\u011f\u0131n\u0131z bir g\u00fcn sizi bekler. Karde\u015fler, yak\u0131n akrabalarla yepyeni konular konu\u015fup, birbirinizin zihnini ayd\u0131nlanma prensibiyle beslersiniz. Partneriniz aniden evlenme teklif edebilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1442","yorum":"G\u00fcndelik hayatta ve mesai arkada\u015flar\u0131n\u0131zla s\u00fcrpriz bir partiye kat\u0131l\u0131p orada aniden birin a\u015f\u0131k olabilirsiniz. Di\u011fer yandan harcamalar\u0131n\u0131zda beklenmedik bir art\u0131\u015f olabilir. \u0130\u015finizi de\u011fi\u015ftirip, ba\u015fka bir sekt\u00f6r\u00fc denemeye karar verebilirsiniz. Size cesaret veren insanlara kulak kabart\u0131n.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1443","yorum":"Sezgilerin \u00f6n planda. \u0130\u015f yerinde fark yaratabilirsin. \u0130\u015f g\u00f6r\u00fc\u015fmesine gideceksen kar\u015f\u0131ndaki insan\u0131 kolay etkileyebilirsin.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1444","yorum":"Uzun zamand\u0131r bekledi\u011fin telefon g\u00f6r\u00fc\u015fmesini yapamad\u0131ysan bug\u00fcn tekrar harekete ge\u00e7mek i\u00e7in g\u00fczel bir g\u00fcn.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1445","yorum":"Ne yapmak istedi\u011fine karar vermek isteyebilir, bu anlamda hedeflerini de\u011fi\u015ftirebilirsin.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1446","yorum":"Kendini g\u00fcvende hissetme arzunun bask\u0131n oldu\u011fu bug\u00fcnlerde ailenle olan ileti\u015fimin \u00f6n planda.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1447","yorum":"Hi\u00e7bir \u015feyi ertelememen gerekiyor. Hayat\u0131n\u0131 iyile\u015ftirmeye mide problemlerinden ba\u015flayabilirsin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1448","yorum":"G\u00fcn i\u00e7indeki dalg\u0131nl\u0131\u011f\u0131n sakarl\u0131klara sebep olabilir. Sahip oldu\u011fun vizyonla fark yaratabilirsin.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1449","yorum":"Aranda sorun olan arkada\u015f\u0131nla konu\u015fmak isteyebilir b\u00f6ylece mevcut sorunu halletmek isteyebilirsin.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1450","yorum":"Bug\u00fcn nerede hata yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnmek isteyebilir, olaylar kar\u015f\u0131s\u0131nda hatalar\u0131n\u0131 fark edebilirsin.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1451","yorum":"\u0130nsanlar ho\u015fg\u00f6r\u00fcn\u00fc kaybetti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcnebilir. Yapt\u0131\u011f\u0131n iyili\u011fin sonucunda iyi niyetinin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edebilirsin.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1452","yorum":"\u0130\u00e7inden pes etmek gelse de elde etti\u011fin her \u015feyi ne kadar zor \u015fartlarda yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 hat\u0131rlay\u0131p vazge\u00e7ebilirsin.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1453","yorum":"Bug\u00fcn kendini farkl\u0131 yollarla ifade etmeyi deneyebilir, \u00e7evrendeki insanlar\u0131n \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131klar\u0131ndan haz alabilirsin.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-18"},{"id":"1454","yorum":"Bug\u00fcn duygusal d\u00fcnyan\u0131 kariyerin ve hedeflerin \u00fczerine y\u00f6nlendirebilir, kendini i\u015f yerinde fark edilebilir k\u0131labilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-18"}]