[{"id":"1419","yorum":"Ayr\u0131ca haftaya seyahate \u00e7\u0131karak da bitirebilirsiniz. Yurt d\u0131\u015f\u0131 konular\u0131n\u0131z mercek alt\u0131na al\u0131nacakt\u0131r. Yabanc\u0131larla y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz projelerde y\u00f6netsel de\u011fi\u015fimler g\u00fcndeme gelebilir. Ortak hesaplar ve kredi al\u0131mlar\u0131yla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1420","yorum":"Uzun zamandan beri bekledi\u011finiz bor\u00e7 ve alacaklar\u0131n\u0131zla alakal\u0131 bekledi\u011finiz haberi alabilirsiniz. Mahkeme s\u00fcrecinizle ilgili bir geli\u015fme olabilir. Yurt d\u0131\u015f\u0131 yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131z hareketlenecektir. E\u015finizin geliriyle alakal\u0131 alaca\u011f\u0131 bir karar \u00f6nemli olabilir. Annenizin ruhsal sa\u011fl\u0131\u011f\u0131yla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1421","yorum":"Sevdi\u011finiz arkada\u015flar\u0131n\u0131zla bulu\u015fup birlikte harika vakit ge\u00e7irebilirsiniz. Yeni kariyer f\u0131rsatlar\u0131 bug\u00fcn kap\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7alabilir. Yeni kazan\u00e7 kap\u0131lar\u0131 kar\u015f\u0131n\u0131za \u00e7\u0131kacakt\u0131r. Yurt d\u0131\u015f\u0131 seyahatleri g\u00fcndeme gelebilir. E\u011fitim, tan\u0131t\u0131m, medya planlama, pazarlama konular\u0131 \u00f6n plana \u00e7\u0131kabilir. Organizasyon i\u015flerinde ba\u015far\u0131l\u0131 olursunuz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1422","yorum":"Bir yandan evcil hayvan\u0131n\u0131zla u\u011fra\u015f\u0131rken di\u011fer yandan al\u0131\u015fveri\u015f, ofis i\u015flemleri, yaz\u0131\u015fmalar vaktinizi al\u0131r. Y\u00fcksek tempodan dolay\u0131 enerjinizi g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in vitamin kullanabilirsiniz. Sa\u011fl\u0131k konular\u0131yla ilgilenmek g\u00fcndeme gelir. Di\u011fer yandan yabanc\u0131lar ve yurt d\u0131\u015f\u0131 ile ba\u011flant\u0131lar takip etmeniz gereken konu ba\u015fl\u0131klar\u0131 aras\u0131ndad\u0131r.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1423","yorum":"Komisyon faaliyetlerinden gelir elde edersiniz. E\u011flence sekt\u00f6r\u00fcyle ilgili konular \u00f6n plana \u00e7\u0131kar. Dernek, \u00f6rg\u00fct faaliyetlerinde aktif rol alabilirsiniz. Yarat\u0131c\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 geli\u015ftiren bir e\u011fitime kat\u0131lmak harika olacakt\u0131r.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1424","yorum":"E\u015finizin kaprisli tav\u0131rlar\u0131 ya da ya\u015fl\u0131 bir ebeveynin \u00f6zel bak\u0131m\u0131 bug\u00fcn sizi zorlayacakt\u0131r. Ev yat\u0131r\u0131m\u0131 yapmak i\u00e7in uygun bir g\u00fcn olabilir. Yat\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131z\u0131 de\u011ferlendirmek, aileden kala ortak bir gayrimenkul\u00fc de\u011ferlendirmek g\u00fcndeminizi doldurabilir. Evde yeniden dekore etmeye karar verebilirsiniz.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1425","yorum":"Uzaklardan alaca\u011f\u0131n\u0131z haberlere sevineceksiniz. Araban\u0131z\u0131 tamire vermek ya da de\u011fi\u015ftirmek i\u00e7in iyi bir g\u00fcn. Kom\u015fular\u0131n\u0131zla sabah kahvesi muhabbeti yapabilirsiniz. Aran\u0131zdaki sorunlar\u0131 da halletmek i\u00e7in uygun bir zaman. E\u011fitimler, kursla kap\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7alabilir.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1426","yorum":"\u0130\u015f ortam\u0131nda bir kad\u0131ndan destek g\u00f6rebilirsiniz. Kendi i\u015finizi kurmak i\u00e7in cesaretinizi toplay\u0131p harekete ge\u00e7ebilirsiniz. Yurt d\u0131\u015f\u0131yla ticari faaliyetlerinizde geli\u015fme kaydedersiniz. Yetenekleriniz sayesinde yeni bir kazan\u00e7 ve gelir elde edebilirsiniz. Yurt d\u0131\u015f\u0131nda i\u015f kurmay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsiniz.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1427","yorum":"Bug\u00fcn g\u00fczelle\u015fmek i\u00e7in her t\u00fcrl\u00fc bak\u0131m\u0131 yapt\u0131rabilirsiniz. Zaten herkesin ilgisinin \u00fczerinizde olacak bir g\u00fcn ge\u00e7ireceksiniz. Yabanc\u0131larla ileti\u015fim kurabilir, k\u00fclt\u00fcrler aras\u0131 ortamlarda bulunabilirsiniz. \u00c7ok sevdi\u011finiz sizi geli\u015ftiren bir e\u011fitime kat\u0131l\u0131rs\u0131n\u0131z.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1428","yorum":"Kal\u00e7a ve kemiklerinizde a\u011fr\u0131 hissedebilirsiniz. Annenizin talepleri sizi yorabilir. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Spirit\u00fcel \u00e7al\u0131\u015fmalar ve bol bol meditasyon yapabilir. G\u00fcn\u00fc olumlamalar\u0131n\u0131z\u0131 tekrarlayarak tamamlayabilirsiniz.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1429","yorum":"Arkada\u015flar\u0131n\u0131zla kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131z etkinliklerde \u00e7ok ho\u015flanaca\u011f\u0131n\u0131z entelekt\u00fcel, ne\u015feli biriyle kar\u015f\u0131la\u015fabilirsiniz. Dernek toplant\u0131lar\u0131ndan \u00f6nemli kararlar al\u0131nabilir. Politik faaliyetlere ad\u0131m atma giri\u015fimlerinde bulunabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlar\u0131n\u0131z \u00f6nem kazan\u0131r.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-17"},{"id":"1430","yorum":"S\u00f6z\u00fc ge\u00e7en yetkili ki\u015filerin alaca\u011f\u0131 \u00f6nemli kararlar i\u015f hayat\u0131n\u0131zdaki de\u011fi\u015fimlere olumlu etkide bulunur. Yabanc\u0131larla ileti\u015fim, yurt d\u0131\u015f\u0131 projeleri h\u0131zlan\u0131r. K\u00fclt\u00fcrel aktivitelerden kazan\u0131m elde edersiniz. Annenizin deste\u011fini alarak teredd\u00fct etti\u011finiz bir konuda ba\u015far\u0131 elde etme \u015fans\u0131n\u0131z y\u00fckselir. Pazar g\u00fcn\u00fcn\u00fcz\u00fc keyifle ge\u00e7irirsiniz.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-17"}]