[{"id":"1241","yorum":"Yay\/\u0130kizler aks\u0131 \u00fcst\u00fcnde hayat\u0131n\u0131zda olan bitene odaklanmak zorunda kalacaks\u0131n\u0131z. Sizin e\u011fitim, yetenek, yak\u0131n akrabalar, seyahatler, uzaklar, yabanc\u0131larla olan ya\u015fam temalar\u0131n\u0131z \u00fczerinde durup yeniden d\u00fc\u015f\u00fcnece\u011finiz bir d\u00f6nem.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1242","yorum":"E\u015finiz kazan\u00e7 ve kay\u0131plar\u0131yla yeni ya\u015fam kararlar\u0131n\u0131 \u015fekillendirecektir. Aran\u0131zda ileti\u015fimin g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011fu bir g\u00fcndesiniz. Ge\u00e7mi\u015fe ait aksakl\u0131klar\u0131 gidermeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131n.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1243","yorum":"Zira eskiyi hat\u0131rlatan Merk\u00fcr Retrosu da kap\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7alacak. \u0130leti\u015fim zorluklar\u0131n\u0131 gidermek, herkesin ayr\u0131 ayr\u0131 fikrine de\u011fer vermek sizin i\u00e7in faydal\u0131 olacakt\u0131r. Dinlenmedi\u011finizi d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcz zaman susmay\u0131 tercih etmelisiniz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1244","yorum":"Hakk\u0131n\u0131zda konu\u015fulan pozitif s\u00f6ylemler kula\u011f\u0131n\u0131za gelir. Spirit\u00fcel a\u00e7\u0131l\u0131mlar ya\u015fayabilirsiniz. Zira Yay burcunda gerilemeye ba\u015flayan Merk\u00fcr zihninizdeki bilgileri sanki bir film \u015feridine ta\u015f\u0131r.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1245","yorum":"Toplu olarak hareket etmek, insanlarla fikir payla\u015f\u0131mlar\u0131nda bulunmak ve sivil toplum kurulu\u015flar\u0131na destek vermek temalar\u0131 \u00f6n plana \u00e7\u0131kabilir. Ge\u00e7mi\u015ften gelen bir a\u015fk yeniden kap\u0131da!","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1246","yorum":"\u0130ki \u00f6nemli konu aras\u0131nda karar vermekte zorlanabilirsiniz. \u00c7ift k\u0131smetli olmak bazen yorucu olabilir. Di\u011fer yandan evdeki ileti\u015fiminizi zorlayan Merk\u00fcr de geri hareketine ba\u015fl\u0131yor.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1247","yorum":"Fakat di\u011fer yandan da Merk\u00fcr Yay burcunda gerilemeye ba\u015flayacak. Eksik kalan ge\u00e7mi\u015fteki e\u011fitimlerinizi bu d\u00f6nemde tamamlayabilirsiniz. Yar\u0131m kalm\u0131\u015f bilgileri \u00f6\u011frenmek sizi zihinsel olarak rahatlatacakt\u0131r.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1248","yorum":"\u0130kizler burcunda meydana gelen Dolunay ve Yay burcunda geri hareketine ba\u015flayan Merk\u00fcr merce\u011finizi para konular\u0131na odaklatacak. Bekledi\u011finiz \u00f6demelerde gecikme ya\u015fayabilirsiniz. Yurt d\u0131\u015f\u0131 ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131zda ileti\u015fim kopukluklar\u0131na kar\u015f\u0131 \u00f6nleminizi al\u0131n.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1249","yorum":"\u0130kili ili\u015fkileri derinlemesine sorgulayaca\u011f\u0131n\u0131z bir d\u00f6nem ba\u015fl\u0131yor. Bir y\u0131ld\u0131r hayat\u0131n\u0131zda olan bitenin muhasebesini yapmak i\u00e7in partnerle kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 g\u00f6r\u00fc\u015fmek en do\u011frusu olacakt\u0131r.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1250","yorum":"Ev ortam\u0131n\u0131zda \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n isteklerine cevap vermek sizin i\u00e7in bu d\u00f6nemde zor olabilir. Di\u011fer yandan b\u00fct\u00e7esel anlamda zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnebilirsiniz.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1251","yorum":"Sosyal ortamlarda ileti\u015fim zorluklar\u0131na dikkat edin. Gruplara hitap edece\u011finiz sunum ve konu\u015fmalardan ka\u00e7\u0131n\u0131n. Zira bug\u00fcn ayn\u0131 zamanda Yay burcunda Merk\u00fcr de geri hareketine ba\u015fl\u0131yor.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-12-03"},{"id":"1252","yorum":"Bu d\u00f6nemde i\u015f hayat\u0131yla \u00f6zel hayat aras\u0131ndaki dengeyi oturtman\u0131z gerekti\u011finin fark\u0131na var\u0131rs\u0131n\u0131z. Ge\u00e7mi\u015ften gelen konularla u\u011fra\u015fmak ve bunlar\u0131 tamamlamak isteyeceksiniz. Ama unutmay\u0131n ki, bug\u00fcn Merk\u00fcr de Yay burcunda geri hareketine ba\u015fl\u0131yor.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-12-03"}]