[{"id":"1135","yorum":"Ven\u00fcs ile Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim ili\u015fkileri gerginle\u015ftirebilir. Beklemedi\u011finiz bir bor\u00e7 \u00e7\u0131k\u0131p acil \u00f6demek durumunda kalabilirsiniz. Sevgilinizden bir hi\u00e7 u\u011fruna ayr\u0131lamaya kalkmay\u0131n \u00f6fkeyle kalkan zararla oturur, bunu sak\u0131n akl\u0131n\u0131zdan \u00e7\u0131karmay\u0131n. Girdi\u011finiz bir yat\u0131r\u0131mdan \u00e7\u0131kma karar\u0131 alabilirsiniz. \u00d6demeleri sizi zorlayabilir. Orta\u011f\u0131n\u0131z ya da patronunuzla aran\u0131zda fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ya\u015fayabilirsiniz.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1136","yorum":"Ven\u00fcs ile Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc aras\u0131nda meydana gelen zorlu etkile\u015fim partnerinizle aran\u0131zda bir fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131na neden olabilir. \u0130nat\u00e7\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131z\u0131 bir kenara b\u0131rak\u0131p kar\u015f\u0131l\u0131kl\u0131 anlay\u0131\u015f geli\u015ftirmeniz do\u011fru olacakt\u0131r. Parasal konular bu d\u00f6nemde sizi s\u0131k\u0131nt\u0131ya sokabilir. Evinizi satmak i\u00e7in acele etmeyin. Bug\u00fcn g\u00f6r\u00fc\u015fmelerden olumlu sonu\u00e7 elde etmeniz zor olacak.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1137","yorum":"Kuzey Ay D\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ile ili\u015fkiler gezegeni Ven\u00fcs aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim, bug\u00fcn \u00e7evrenizdekilerle ileti\u015fim kurman\u0131zda aksilikler ya\u015faman\u0131za neden olabilir. K\u0131vrak zekan\u0131zla insanlar\u0131n ruh hallerini y\u00f6netmeyi ba\u015far\u0131rs\u0131n\u0131z. K\u0131sa yolculuklarda tart\u0131\u015fmalardan ka\u00e7\u0131n\u0131n. Zira durduk yerde bir anda tansiyon y\u00fckselebilir. Kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131z e\u011fitimler ve kurs i\u00e7erikleri bug\u00fcn ba\u015f\u0131n\u0131z\u0131 a\u011fr\u0131tacakt\u0131r. Moralinizi sak\u0131n bozmay\u0131n.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1138","yorum":"Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ile Ven\u00fcs aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim sosyal \u00e7evrenizle ili\u015fkilerinizde zorlu bir tablo y\u00f6netmenize neden olabilir. \u0130nsanlar\u0131n kendi menfaatlerini g\u00fcden tav\u0131r ve tutumlar\u0131 sizi \u00e7ileden \u00e7\u0131karmas\u0131n. Onlar\u0131n bak\u0131\u015f a\u00e7\u0131s\u0131yla da olaylar\u0131 yeniden g\u00f6zden ge\u00e7irmeyi ihmal etmeyin. \u00c7ocu\u011funuzun inat\u00e7\u0131 bir iste\u011fini yerine getirmeden \u00f6nce tekrar d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcn. Her dedi\u011fine evet demek belki de do\u011fru olmayacakt\u0131r.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1139","yorum":"Burcunuzdaki Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ile Ven\u00fcs aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim sizi bir anda inat\u00e7\u0131, dedi\u011fim dedik bir lider haline getirebilir.\u0130nsanlar\u0131n bu yanl\u0131\u015f alg\u0131ya kap\u0131lmas\u0131n\u0131 \u00f6nlemek i\u00e7in \u00f6zellikle ev ortam\u0131nda sessiz kal\u0131p iyi bir dinleyici olmay\u0131 se\u00e7in. Bu uzun vadede size \u00e7ok yard\u0131m edecektir. Zira insanlar\u0131n inat\u00e7\u0131 tav\u0131rlar\u0131yla bu \u015fekilde daha kolay ba\u015fa \u00e7\u0131kabilirsiniz. Ne\u015fenizi bozan ortamlarda bulunmamaya \u00f6zen g\u00f6sterin.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1140","yorum":"Aslan burcundaki Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ile Ven\u00fcs aras\u0131ndaki etkile\u015fim, karde\u015f, yak\u0131n akrabalarla aran\u0131zda fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ya\u015faman\u0131za neden olacakt\u0131r. Herkes kendi fikrinin en iyi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnecektir. Ticari faaliyetlerinizde aksakl\u0131klar ve gecikmeler meydana gelebilir. \u0130\u015f ortaklar\u0131n\u0131zla fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131 ya\u015fayabilirsiniz. Sakinli\u011fi elden b\u0131rakmadan merkez dengenizi korumaya \u00e7al\u0131\u015f\u0131n. Hayatta her sorununun bir \u00e7aresi vard\u0131r.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1141","yorum":"Y\u00f6netici gezegeniniz Ven\u00fcs ile Kuzey d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim kazan\u00e7 ve \u00f6z de\u011fer konusunda hayat\u0131n\u0131zda olup bitenleri tekrar sorgulaman\u0131za neden olabilir. Partnerinizin borcunu \u00fcstlenmek, gereksiz harcamalara girmekten \u015fiddetle ka\u00e7\u0131nman\u0131z\u0131 tavsiye ederiz. Uyum ve ahenk bozulmas\u0131n diye herkesin aras\u0131nda k\u00f6pr\u00fc kurmaktan vazge\u00e7in. Sonra siz \u00fcz\u00fcl\u00fcyorsunuz.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1142","yorum":"Burcunuzda seyahat eden Ven\u00fcs ile Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim kariyerdeki f\u0131rsatlar\u0131 so\u011fukkanl\u0131l\u0131kla y\u00f6netmenizi \u00f6ng\u00f6r\u00fcyor. Aksi takdirde bir \u00e7uval inciri berbat edebilirsiniz. Zira bug\u00fcn hi\u00e7bir fikir ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 inatla\u015fmaya d\u00f6n\u00fc\u015ft\u00fcrmeyin. Kar\u015f\u0131n\u0131zdaki s\u00f6z\u00fc ge\u00e7en \u00fcst d\u00fczey ki\u015filerle y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131z\u0131 bar\u0131\u015ft\u0131r\u0131n. Politik davran\u0131\u015f i\u00e7inde olman\u0131z size fayda sa\u011flar.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1143","yorum":"Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ile Ven\u00fcs aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim, i\u00e7inde bulundu\u011funuz gizli bir ili\u015fkiyi y\u00f6netmekte sizi zorlayacak. Zira ger\u00e7ek\u00e7i olmay\u0131 seven bir ki\u015fili\u011finiz oldu\u011fu i\u00e7in bu i\u00e7e d\u00f6n\u00fck s\u00fcre\u00e7 pek sizin karakterinize uygun olmaz. Bo\u015f maceralar pe\u015finde ko\u015fmak uzun vadede pi\u015fmanl\u0131k getirebilir. Bug\u00fcn diyalog kurdu\u011funuz insanlara fazla g\u00fcvenmeyin. S\u0131rlar\u0131n\u0131z\u0131 anlatmay\u0131n.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1144","yorum":"Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ile Ven\u00fcs aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim bug\u00fcn kazan\u00e7 kap\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131n t\u0131kanmas\u0131na neden olabilir. Hi\u00e7 moralinizi bozmay\u0131n. Bu durumun gelip ge\u00e7ici oldu\u011funu bildikten sonra sab\u0131rl\u0131 olman\u0131z kolayla\u015facakt\u0131r. Arkada\u015flar\u0131n\u0131zla ileti\u015fim kopuklu\u011fu ya\u015fayabilirsiniz. Birilerinin sizi fazla k\u0131skand\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kabilir. Herkesin ete\u011findeki ta\u015flar\u0131 d\u00f6kme zaman\u0131. Dikkatli olun!","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1145","yorum":"Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ile Ven\u00fcs aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim ikili ili\u015fkilerde kopma ya\u015faman\u0131za neden olabilir. Uyumlu giden ili\u015fkinizi bir hi\u00e7 u\u011fruna sonland\u0131rmay\u0131n. \u00d6zg\u00fcr ruhla ald\u0131\u011f\u0131n\u0131z kararlar sonradan pi\u015fman olman\u0131za neden olabilir. Yeni kat\u0131laca\u011f\u0131n\u0131z gruplarda liderli\u011fe soyunanlarla sorun ya\u015fayabilirsiniz. Kariyer hayat\u0131n\u0131zdaki bir kad\u0131nla ileti\u015fim sizi yorar.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-11-23"},{"id":"1146","yorum":"Kuzey Ay d\u00fc\u011f\u00fcm\u00fc ile Ven\u00fcs aras\u0131ndaki zorlu etkile\u015fim bug\u00fcn sizi, g\u00fcncel temponuzda tart\u0131\u015fmalara maruz b\u0131rakabilir. Pozitif enerjinizle herkesle iyi ge\u00e7inmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131n. Kalp hastal\u0131klar\u0131na kar\u015f\u0131 dikkatli olmakta fayda var. Her olumsuz ko\u015ful sizi mutsuz ve k\u00f6t\u00fcmser bir ruh haline sokmas\u0131n. Meditasyon, masaj gibi desteklerle rahatlay\u0131n.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-11-23"}]