[{"id":"771","yorum":"\u0130nsanlara maddi-manevi yard\u0131m etmek isteyeceksiniz. Yak\u0131n çevrenizle temas\u0131n\u0131z\u0131 art\u0131racaks\u0131n\u0131z. Duygular\u0131n\u0131z\u0131 göstermekten korkmamal\u0131s\u0131n\u0131z.","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"772","yorum":"Özel hayat\u0131n\u0131zda keyifli ve yard\u0131msever etkiler önem kazanacak. Bugün, a\u015fk hayat\u0131n\u0131zda payla\u015f\u0131mc\u0131 yanlar\u0131n\u0131z\u0131 daha fazla ön plana ç\u0131karmal\u0131s\u0131n\u0131z.","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"773","yorum":"\u0130\u015f hayat\u0131n\u0131zda yard\u0131msever ve fedakâr etkiler ortaya ç\u0131kabilir. Toplumsal konularla ilgilenebilirsiniz. Enerjinizin ço\u011funu ailenize ak\u0131tabilirsiniz.","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"774","yorum":"A\u015fk ve e\u011flence hayat\u0131n\u0131zda fedakâr tav\u0131rlar ortaya ç\u0131kacak. Olaylara dar bak\u0131\u015f aç\u0131n\u0131z nedeniyle yak\u0131n çevrenizdeki ki\u015filerle anla\u015fmak kolay olmayabilir.","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"775","yorum":"Bugün, ailenize her konuda yard\u0131m etmek isteyebilirsiniz. Sosyal ortamlar\u0131n\u0131zdaki para konu\u015fmalar\u0131 veya kuraca\u011f\u0131n\u0131z ili\u015fkiler sizi tatmin etmeyebilir.","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"776","yorum":"Sevdi\u011finiz insana kar\u015f\u0131 yard\u0131msever tav\u0131rlar içine gireceksiniz. Bugün, göz önünde olaca\u011f\u0131n\u0131z yerlerde kafan\u0131za göre davranmak isteyeceksiniz.","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"777","yorum":"Fedakâr etkiler devrede olacak. Enerjinizi daha sa\u011flam tutman\u0131z gerekebilir. Uzaktaki insanlarla ayn\u0131 duygular\u0131 payla\u015fman\u0131z kolay olmayacak.","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"778","yorum":"Sevgi ve çocuk konular\u0131nda fedakârl\u0131klar devrede olabilir. Sevdiklerinizi kendinizden daha fazla dü\u015fünebilirsiniz. Maddi konularda hesapl\u0131 davran\u0131n.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"779","yorum":"Sevdiklerinize yapaca\u011f\u0131n\u0131z yard\u0131mlar devrede olacak. Ev ortamlar\u0131n\u0131zda enerjinizi yüksek tutun. Sevdi\u011finiz insanla aran\u0131zda anla\u015fmazl\u0131klar olu\u015fabilir.","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"780","yorum":"Yak\u0131n çevrenize kar\u015f\u0131 fedakâr ve anlay\u0131\u015fl\u0131 olacaks\u0131n\u0131z. Seyahat halindeyseniz, yapman\u0131z gereken baz\u0131 i\u015fler gözünüzde çok fazla büyüyebilir.","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"781","yorum":"Toplumsal konularda yard\u0131mseverli\u011finiz önem kazan\u0131yor. Enerjinizi bir türlü toplayamayabilirsiniz. E\u011flenceye yönelik harcamalar olu\u015fabilir.","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-22"},{"id":"782","yorum":"Uzakta bulunan akrabalar\u0131n\u0131za kar\u015f\u0131 yard\u0131msever etkiler devreye girecek. Sevdi\u011finiz insana ilginizi ve sevginizi göstermekten korkmay\u0131n.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-22"}]