[{"id":"687","yorum":"Gelece\u011finiz için önemli sorumluluklar alacaks\u0131n\u0131z. Sevdi\u011finiz insanla ba\u015fka bir \u015fehre ta\u015f\u0131nabilir ya da önemli i\u015flere giri\u015febilirsiniz. ","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"688","yorum":"Otorite figürleriyle ve patronlar\u0131n\u0131zla olan ba\u011flant\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 kuvvetlendirebilirsiniz. Kendinizi i\u015finizde etkili bir \u015fekilde göstereceksiniz. ","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"689","yorum":"Hayat sizi birçok aç\u0131dan destekleyecek. Uzun zamand\u0131r özel hayat\u0131n\u0131zda ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131z anla\u015fmazl\u0131klar\u0131n geride kald\u0131\u011f\u0131n\u0131 göreceksiniz. ","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"690","yorum":"Yap\u0131lmas\u0131 gereken i\u015flerinizi kolay halledecek, sorumluluklar\u0131n\u0131z\u0131 yerine getireceksiniz. Yak\u0131n çevrenizle k\u0131sa vadeli planlar yapabilirsiniz. ","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"691","yorum":"Yak\u0131n çevrenizle ileti\u015fiminiz kuvvetlenecek. Özel hayat\u0131n\u0131zda önemli ad\u0131mlar at\u0131labilir. Sorumluluk almaktan korkmayacaks\u0131n\u0131z. ","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"692","yorum":"Ailenizdeki bir insan\u0131n maddi sorumlulu\u011funu üstlenebilirsiniz. Bu davran\u0131\u015f\u0131n\u0131z sizi duygusal olarak bir hayli rahatlatabilir. ","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"693","yorum":"\u0130leti\u015fimsel konularda sorumluluklar\u0131n\u0131z\u0131 bilerek davranacaks\u0131n\u0131z. Hayat\u0131n sizi destekledi\u011fini dü\u015fündü\u011fünüz bir gün olacak. ","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"694","yorum":"Maddi konularda ne yapman\u0131z gerekti\u011fini çok iyi biliyorsunuz. Bugün, sadece size keyif veren yerlerde olmak isteyebilirsiniz.","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"695","yorum":"Güçlü insanlardan destek görebilirsiniz. \u0130\u015flerinize keyifle yakla\u015facaks\u0131n\u0131z. Bu durum sizi giri\u015fimlerinizde bir ad\u0131m öne ç\u0131karabilir. ","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"696","yorum":"\u0130\u015finizle ilgili konular önem kazanacak. Siz i\u015finizde kendinizi gösterdikçe çok daha güzel ve güçlü sonuçlara ula\u015facaks\u0131n\u0131z. ","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"697","yorum":"Ataca\u011f\u0131n\u0131z ad\u0131mlar uzun soluklu ve kal\u0131c\u0131 olacak. Bugün, gruplarla beraber üstlenece\u011finiz sorumluluklar sizi yukar\u0131lara ta\u015f\u0131yabilir. ","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"698","yorum":"\u0130\u015f hayat\u0131n\u0131zda güzel bir anla\u015fma devrede olabilir. Sorumluluklar s\u0131k\u0131nt\u0131 olmaktan ç\u0131kabilir. Parasal yönden birçok i\u015finizi halledebilirsiniz. ","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"699","yorum":"Bir s\u00fcredir g\u00f6r\u00fc\u015fmekten \u00e7ekindi\u011fin bir arkada\u015f\u0131nla kar\u015f\u0131la\u015fabilirsin. G\u00fcn i\u00e7inde teknolojik bazl\u0131 s\u0131k\u0131nt\u0131lar ya\u015fayabilirsin.\r\n","burc":"Ko\u00e7","burc_sef":"koc","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"700","yorum":"\u0130\u015f yerinde bir s\u00fcredir rekabet i\u00e7inde oldu\u011fun ki\u015finin bug\u00fcn i\u015ften ayr\u0131l\u0131\u015f\u0131na \u015fahit olacak ve \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011f\u0131n\u0131 gizleyemeyeceksin.\r\n","burc":"Bo\u011fa","burc_sef":"boga","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"701","yorum":"S\u00fcrprizler ya\u015fayabilece\u011fin bir g\u00fcn. \u00c7evrendeki insanlar\u0131n s\u00fcrekli yak\u0131nmas\u0131 seni \u00e7ileden \u00e7\u0131karabilir.\r\n","burc":"\u0130kizler","burc_sef":"ikizler","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"702","yorum":"Ge\u00e7mi\u015fte kald\u0131\u011f\u0131na inand\u0131\u011f\u0131n bir ili\u015fkinle ilgili haberler alabilir, ileti\u015fim kurmak isteyebilirsin.\r\n","burc":"Yenge\u00e7","burc_sef":"yengec","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"703","yorum":"Bug\u00fcn stresle ba\u015f etmede ba\u015far\u0131l\u0131 olamayabilir, kendini ifade etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131rken \u00e7evrendeki insanlar\u0131 k\u0131rabilirsin.\r\n","burc":"Aslan","burc_sef":"aslan","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"704","yorum":"Bug\u00fcn alaca\u011f\u0131n haberler seni fazlas\u0131yla \u015fa\u015f\u0131rtacak. \u0130\u015f yerinde ast-\u00fcst ili\u015fkisinin de\u011fi\u015fti\u011fini g\u00f6rebilirsin.\r\n","burc":"Ba\u015fak","burc_sef":"basak","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"705","yorum":"Bug\u00fcn, yan\u0131 ba\u015f\u0131nda d\u00f6nen olaylar\u0131 \u00f6\u011frenip bu zamana kadar nas\u0131l anlayamad\u0131\u011f\u0131na \u015fa\u015f\u0131rabilirsin.\r\n","burc":"Terazi","burc_sef":"terazi","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"706","yorum":"Bug\u00fcn \u00f6zel ve i\u015f hayat\u0131nda \u00f6nemli konu\u015fmalar g\u00fcndeme gelebilir, bir toplant\u0131ya dahil olabilirsin.\r\n","burc":"Akrep","burc_sef":"akrep","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"707","yorum":"Kararl\u0131l\u0131\u011f\u0131nla dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekebilece\u011fin bir g\u00fcndesin. Ge\u00e7mi\u015fte kalm\u0131\u015f bir ili\u015fki bug\u00fcn g\u00fcndemini olu\u015fturabilir.\r\n","burc":"Yay","burc_sef":"yay","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"708","yorum":"Kariyer hayat\u0131nda 1.5 ayd\u0131r ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n t\u0131kan\u0131kl\u0131\u011f\u0131n a\u00e7\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark edebilir, kendine olan g\u00fcvenini geri kazanabilirsin.\r\n","burc":"O\u011flak","burc_sef":"oglak","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"709","yorum":"Y\u00f6netici pozisyonundaki ki\u015filerle aranda s\u00f6zl\u00fc tart\u0131\u015fmalar ya\u015fanabilir ve sabr\u0131n\u0131n zorland\u0131\u011f\u0131n\u0131 hissedebilirsin.\r\n","burc":"Kova","burc_sef":"kova","burc_tarih":"2017-10-16"},{"id":"710","yorum":"Bug\u00fcn, bir s\u00fcredir bekledi\u011fin hukuki ya da devlet kaynakl\u0131 bir olay\u0131n istedi\u011fin gibi sonu\u00e7land\u0131\u011f\u0131na \u015fahit olabilirsin.","burc":"Bal\u0131k","burc_sef":"balik","burc_tarih":"2017-10-16"}]